กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


 • แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้  » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม 7 คำนวณต้นทุนระดับหลักสูตร จำนวน FTES ประจำปี 2562 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม 6 คำนวณต้นทุนระดับหลักสูตร ค่าเสื่อมราคา อาคาร 62 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม 5 คำนวณต้นทุนระดับหลักสูตร ค่าเสื่อมราคาครภัณฑ์ บ.กศ.62 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม 4 คำนวณต้นทุนระดับหลักสูตร ค่าเสื่อมราคาครภัณฑ์ งปม..62 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม 3 คำนวณต้นทุนระดับหลักสูตร จ่ายจริง กศ.บป.62 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม 2 คำนวณต้นทุนระดับหลักสูตร จ่ายจริง บก.ศ.62 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม 1 คำนวณต้นทุนระดับหลักสูตร จ่ายจริง งปม.62 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มส่งข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของเกษตรกรในพื้นที่  » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2  » ดาวน์โหลด!!
 • แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • ตัวอย่างการเขียนโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม สรุปการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์ม คำของบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ » ดาวน์โหลด!!
 • ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผู้บริหารผู้อำนวยการระดับกองขึ้นไป) » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามกรอบและแนวทางการดำเนินงานแผนบูรณาการ/ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มรายงานความเสียหายของหน่วยงานที่ประสบอุทกภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือ » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มเล่มรายงานผลโครงการ » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มทะเบียนคุมการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี » ดาวน์โหลด!!
 • แบบฟอร์มโครงการ » ดาวน์โหลด!!