กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

ภารกิจหน่วยงาน


ชื่อหน่วยงาน

   กองนโยบายและแผน

 

ที่ตั้งหน่วยงาน

   ชั้น  2   อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาหน่วยงาน

   1. การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

   2. การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

   3. การวิเคราะห์ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย

   4. การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย

   5. การบริหารจัดการ

 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อวิเคราะห์และประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

   2. เพื่อจัดระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

   3. เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

   4. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของ

ผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

     5. เพื่อให้กองนโยบายและแผน สามารถดำเนินงานในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ความเป็นมาของกองนโยบายและแผน

           ภายหลังจากได้มีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 48 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ขณะนั้นกองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการวิทยาลัยครูสงขลา ในปีพุทธศักราช 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฏีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4ก วันที่ 24 มกราคม 2538 ส่งผลให้วิทยาลัยครูสงขลาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏสงขลา” และมีการแบ่งส่วนราชการภายในโดย “สำนักงานอธิการ” เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานอธิการบดี” โดยมีตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี” เป็นผู้บริหารมาจนถึงปัจจุบัน

           ในปีพุทธศักราช 2547 ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2548 โดยจัดตั้งให้สำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี เป็น 3 กอง คือ กองกลาง

กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา