:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บริหาร (Young executive for 21th Century) หัวข้อ มหาวิทยาลัยกับการรับผิดชอบชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม บรรยายในหัวข้อเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการรับผิดชอบชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวเปิดการอบรม