:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการแปลงนโยบายด้านการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำ ปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.นิวัต กลิ่มงาน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมชี้แจงนโยบายแผนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อบุคลลากรและองค์กร