กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานออกแบบและวางผัง

งานนิเทศสัมพันธ์