กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

โครงสร้างองค์กรงานบริหารงานทั่วไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานออกแบบและวางผัง

งานนิเทศสัมพันธ์